Headerbild

Lokala föreskrifter

FÖR VERKSAMHETER PÅ LUDVIKA FLYGPLATS

Ludvika Flygplats Förening

 

1 ORDNINGSREGLER

 1.1     Ludvika flygplats ägs av Ludvika kommun och har status som enskild ej

           godkänd flygplats. Ludvika flygplats drivs av Ludvika Flygplatsförening (LFF).

 1.2     För företag, klubbar och privatpersoner med flygplan baserade på Ludvika

           flygplats krävs tillstånd att operera på flygplatsen. Ansökan om tillstånd

           inlämnas till LFF. För separat organiserade och/eller tidsbestämda arrangemang

           söks särskilda tillstånd.

 1.3     Verksamhetsråd skall hållas 1 ggr per år.

 1.4     Tillstånd kan även ges för annan verksamhet efter särskild ansökan.

 1.5     LFF kan, trots meddelat tillstånd avlysa en eller flera verksamheter till

           förmån för andra. Detta skall ske i samråd med berörda parter.

 1.6     Flygverksamheterna skall bedrivas enligt regler utfärdade av luftfartsmyndigheterna.

 1.7     Trafikskolans verksamhet skall alltid bedrivas under ledning av godkänd

           och dokumenterad trafiklärare.

 1.8     Under månaderna april-september kan bilskoleverksamhet bedrivas på

           landningsbanan kl. 07:00-13:00 på vardagar. Under oktober-mars,
          kl. 07:00 - 16:00.

           När bilskoleverksamhet pågår kan dock enstaka flygningar göras efter

           information till aktuell trafiklärare senast 30 minuter före start.

 1.9     Tillträde till flygplatsens rullbanor, plattor och stråkytor har endast flygplansbesättningar,

           flygpassagerare i besättningsmans sällskap, tekniker i

           samband med arbete med flygplan samt fälthållnings- och underhållspersonal.

           Dessa regler gäller såväl i klubbarnas normala verksamhet som vid särskilda

           arrangemang. Övriga verksamheter regleras med separata avtal.

 1.10   Fordonstrafik är förbjuden på flygplatsområdet. Undantagna är endast fälthållningsfordon

           och de fordon som har fått särskilt tillstånd. Fordon får

           användas i samband med egen verksamhet.

 1.11   Grinden till plattan skall hållas stängd för att undvika obehörig

           trafik på flygplatsen.

 

2        LOKALORIENTERING

           En situationsplan över Ludvika flygplats återfinns på bifogad flygplatskarta.

           Ludvika Flygklubb, Ludvika Segelflygklubb och nyttjare som skrivit avtal

           därom disponerar lokalen i stationsbyggnaden.

           Grässtråket (Nyckelmyren) disponeras av Ludvika Segelflygklubb. Dessutom

           innehar klubben hangarer, klubbhus med verkstadslokal och en förrådsbyggnad

           vid grässtråket. Markområdet som omsluter grässtråket, hangarer och byggnader

           arrenderas av Ludvika Segelflygklubb.

           På en del av den norra änden av grässtråket bedrivs modellflygverksamhet av

           Ludvika Radioflygklubb. Ludvika Flygklubb innehar en hangar och klubbhus på

           arrenderad mark sydväst om plattan.

 

3        ANSVAR FÖR SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV FLYGPLATSEN

           För drift och förvaltning av Ludvika flygplats svarar LFF.

           För flygbränsleanläggningen ansvarar Ludvika Flygklubb. Kopior av gällande

           tillstånd- och besiktningshandlingar avseende tankanläggningen skall inlämnas

           till LFF.

 

4        KLUBBMEDLEMS OCH NYTTJARES ÅLIGGANDEN

           Det åligger varje klubbmedlem och nyttjare att:

                    - rätta sig efter föreskrifter utfärdade av LFF,

                    - medverka till att ordningsregler utfärdade av LFF efterlevs

 

5        HANDHAVANDE AV BCL, NOTAM, AIC, MFL, AIP OCH

           LOKALA FÖRESKRIFTER

           Rubricerade handlingar finns att hämta på internet:

           http://www.lfv.se/sv/FPC/

           http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Luftfart/.

           Viktiga ändringar meddelas på anslagstavlor i klubblokalerna och i speciella fall

           genom personligt meddelande till samtliga motor-, segel- och modellflygare.

           Ordningsföreskrifter gällande verksamheter vid Ludvika flygplats utfärdas av

           LFF.

           Personer som aktivt deltar i verksamheten vid flygplatsen är skyldig att hålla sig

           underrättad om dessa föreskrifter.

 

6        LOKAL TRAFIKLEDNING

 6.1     Inflygningskarta: Se Svenska Flygfält eller Flygplatshandboken

           Landningskarta: Se bilaga 1

 6.2     Trafikregler

           Normalt vänstervarv skall gälla. Dock bör motorflygare förlägga trafikvarvet

           utanför segelflygets nedflygningssektorer A och B och modellflygets sektor C.

           Trafikvarvet för motorflygplan flygs normalt på 1500 ft QNH. Se bifogad flygplatskarta.

           Den nordvästra kvadranten av flygfältet kan användas som nödlandningsstråk

           och får inte blockeras av annan verksamhet

           För att nedbringa förekomsten av bullerstörningar över Klenshyttan, skall alltid,

           när så är möjligt med avseende på vindriktning och vindstyrka, bana 19 användas.

           Ludvika Radioflygklubbs verksamhet är förlagd till den norra delen grässtråket

           och inom sektor C. Se bifogad flygplatskarta.

 6.3     Märkesutläggning

           För märkesutläggning som berör segelflygverksamheten svarar segelflygledaren

           och för modellflygverksamheten modellflygledare. Segelflygets märke

           bestämmer start- och landningsriktning för all flygtrafik utom för modellflyget.

 6.4     Radiotrafik

           Flygplatsens anropssignal: Ludvika Radio 123.150 MHz 

           Samtliga piloter som trafikerar flygplatsen anmodas meddela sina avsikter även

           om anropet inte besvaras.

           Flygplatsens basradio får endast betjänas av behörig personal.

           Trafikskolan och Ludvika Segelflygklubb har tillgång till transportabel

           markradio som skall används i samband med verksamheten.

 

6.5     Telefonnummer

           Till Ludvika Flygklubb, 072-526 22 57

           Till Ludvika Segelflygklubb, 070-328 17 27

           Förfrågningar beträffande fälthållanden görs på telefonnummer anslaget i

           Svenska Flygfält.

           Planerad verksamhet anslås på www.ludvikaflyg.se/ Flygplatsen-LFF-kalender.

 

7        RÄDDNINGSTJÄNST

 7.1     Alarmering

                       a) Vid inträffat haveri tag 112 och begär flygräddningen

                       b) Vid ovisshetsläge tag 112 och begär flygräddningen

           Den som mottagit upplysningar angående flygning och inte mottagit

           landningsrapport inom avtalad tid (normalt 30 min efter beräknad landningstid),

           skall meddela ovisshetsläge till 031-64 80 00 JRCC

                       c) Alla övriga ärenden som direkt berör flygräddningscentralen JRCC

                       skall göras på tfn 031-64 80 00.

 7.2     Räddnings- och eldsläckningsmateriel

           Eldsläckare är placerade enligt skyltning på platsen.

           Eldsläckare finns också i flygklubbarnas anläggningar.

 

                      Ludvika den 15 september 2015

                       Ludvika Flygplats Förening

                             Roland Olsson,
                             Flygplatschef
                             070-176 40 47

 

Bilaga 1

ESSG-flygplatskarta 2006